Društvo Baška dediščina

Baška dediščina skrbi za ohranitev naravne in kulturne dediščine v zgornjem delu Baške grape.

Nameni in cilji društva so: ohranitev naravne in kulturne dediščine v zgornjem delu Baške grape in njena promocija, zavzemanje za celostno ohranitev naravnega in kulturnega okolja ter dvig ekološke zavesti.

Že dalj časa je bil na na našem prostoru nekakšen prazen prostor na področju ohranjanja kulturne dediščine. Samo nekaterim redkim posameznikom gre zasluga, da so zbirali in negovali izročilo. Prva ideja o nastanku organizirane oblike, ki bi združevala ljudi z zavestjo o pomembnosti dediščine, se je porodila 5. oktobra 2005. Tega dne smo imeli predstavitev nekaterih objektov kulturne dediščine gornjega dela Baške grape.

4. novembra 2005 se nas je zbralo na posvetu o ustanovitvi društva za varstvo naravne in kulturne dediščine v Baški grapi dvajset zainteresiranih posameznikov. Sestanek smo imeli v prostorih gasilskega doma Podbrdo. Po razpravi smo soglasno sprejeli sklep, da se ustanovi društvo z imenom Društvo Baška dediščina, katerega nameni in cilji so: ohranitev naravne in kulturne dediščine v zgornjem delu Baške grape in njena promocija, zavzemanje za celostno ohranitev naravnega in kulturnega okolja ter dvig ekološke zavesti, spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja članov in podpora lokalnih raziskav, izobraževanje lokalnega prebivalstva o pomenu dediščine in še posebno vzgoja mlade generacije.

Na prvem sestanku upravnega odbora smo sprejeli nekatere sklepe, ki nakazujejo naše delovanje v bodoče: aktivno sodelovati pri obnovi Prangarjevega mlina, Jakove kovačije in mlekarne na Bači, nadaljevati aktivnosti v zvezi s Prezračevalno napravo na Koritnici, sodelovanje ob 100-letnici bohinjske proge, sodelovanje z OŠ Podbrdo in predstavitev dediščine mladim, predstavitev filmov o Baški grapi, čiščenje in urejanje starih poti in zanimivosti, aktivno sodelovanje ob dnevu zemlje, čistilna akcija, problem črnih odlagališč, izdelava laboratov za pomembnejše kulturne spomenike, izdelava spletne strani in naslova elektronske pošte, navazava stikov in sodelovanje s sorodnimi društvi in LTO, predstavitev društva na svetih krajevnih skupnosti in sodelovanje, predstavitev tabel z opisi kraja in zanimivosti, kandidiranje na raznih razpisih, predstavitev sponzorjem.

Društvo je zelo aktivno, saj je v kratkem času speljalo že kar nekaj akcij: izdelava elaboratov za Prangarjev mlin in Jakovo kovačijo ter nekatere objekte kulturne dediščine v Podbrdu in okolici, pobuda in aktivna vloga pri razglasitvi Prangarjevega mlina in žage ter Jakove kovačije za tehnični spomenik (predhodno smo ta dva objekta in okolico očistili), aktivna vloga pri prijavi na razpis Ministrstva za kulturo, za dodelitev sredstev za popravilo ostrešja na Prangarjevem mlinu in žagi, delno smo očistili 200 let star kamniti most na reku bači blizu Podbrda in se dogovorili, da ob prvem primernem vremenu opravimo najnujnejša vzdrževalna dela in ga rešimo propada.

V kolikor želite izvedeti še več o nas, nas obiščite na spletni strani društva Baška dediščina.

nazaj